فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی چیست؟

برای چینی های باستان موقعیت وجهت پدیده ها در فضا حائز اهمیت والایی است نحوه قرار گیری محل سکونت و کار و اشیا وسایر مکان هایی که انسان را از هرسو احاطه کرده اند. قادر با تاثیر گذاشتن بر رفتار وروان اوست در فرهنگ بومی و اسطوره های چینی ,این تاثیرات شکل رفتار و شخصیت بیرونی انسان را در جهت مثبت یا منفی دوستانه یا غیر دوستانه تعیین می کنند.

اطلاعات تماسinfo@fengshuee.ir
تهران

imagepages

این حکمت باستانی ابزار لازم جهت رسیدن به آرامش ورشد انسان را از طریق تعیین چگونگی ارتباط وی با اشیاء و محیط پیرامون فراهم می سازد. چیدمان اشیاء به گونه ای که مردم (انسان), محیط زیست (خاک) و روان (آسمان) با تشکیل وحدتی موزون زمینه های پیشرفت انسان رو ایجاد می کنند.
چینی فنگ  باد و معنای شویی آّب می باشد عبارت [باد و آب] نماد (صعود باد به قله کوه ) و ( اوج گیری آب در موج) است  که در صورت همنوایی رفتار وکردار انسان را به سوی تعالی پیش می برند. ریشه های فنگ شویی را باید در ستاره شناسی کهن علم جغرافیایی قدیم فلسفه تائوئیستی و متون ئی جینگ جستجو کرد .
در واقع به فنگ شویی باید به عنوان عرصه ای هنری نگریست  که بیش از هرچیز هدف, خلق محیطی مثبت و دوستانه برای زندگی موزون در خانه ومحل کار می باشد.
بسیاری از مناظر و محوطه سازی هایی که در چین ساخته شده بر اساس اصول فنگ شویی و برای هماهنگ کردن انرژی های آسمان و زمین بوده است و همچنین برخی از بزرگترین بناهای تاریخی دنیا هم چون شهر ممنوعه پکن و دیوار بزرگ چین هم بر این مبنا ساخته شده اند حتی امروزه در مناطقی هم چون سنگاپور و هنگ کنگ تاثیرات آن به وضوح قابل مشاهده است برای مثال برخی از موسسات مالی قدرتمند هم چون بانک HSBC برای اینکه مطمین شوند نیروهای آسمان و زمین  در موسسات شان درهماهنگی هستند مبالغ زیادی را پرداخت کردنند تا از علم فنگ شویی در محیطشان استفاده شود .
در دنیای غرب نیز فنگ شویی بسیار معروف شده و هواداران بسیاری پیدا کرده است.
در زندگی شلوغ روزمره اغلب این نکته را که فرزندان طبیعت هستیم و رابطه ما با دنیا به عنوان یک کل , بستگی به معنویات درونی مان دارد را فراموش می کنیم این حقیقت پایه ای , جزء تشکیل دهنده هنر چینی فنگ شویی است زیرا اگرچه به نظر واضح می رسد اما انسان می تواند عمیقا از سوی محیط اطافشان تحت تاثیر قرار بگیرد چه مثبت چه منفی فنگ شویی کمک می کند تا فقط موقیعت های مثیت ذهنی و خوب درون محیط شخصی تان خلق شود.

Top