پنج عنصر

پنج عنصر

بر اساس تفکر اساتید چینی همه شکهای ظهور یافته در جهان ترکیبی از پنج عنصر هستند .آب , چوب ,آتش ,خاک و فلز که نمایینده تمام هستی و طبیعت هستند فصل ها یا حتی غذایی که می خوریم همه در یک چرخه دگرگونی قرار دارند بنابرین عنصری عنصر دیگر را تقویت میکند یا از دیگری سرچشمه می گیرد که این اصل پایه آموزش فنگ شویی است.

اطلاعات تماسinfo@fengshuee.ir
تهران

imagepages

درغرب از چهار عنصر نامبرده شده است خاک باد آتش آّب اما در فنگ شویی گردش انرژی از طریق پنج عنصر می باشد.این عناصر همگی نشانگر تغییر هستنند یعنی یکی دیگری را می آفریند درخت سوخت آتش است آتش خاک یا خاکستر را به وجود می آورد خاک فلز را خلق می کند فلز پس از ذوب جاری می شود آب می شود آب به رشد درختان کمک می کند با این حال این عناصر می توانند خطرناک هم باشند اگر یکی از چرخه سازنده جا بماند این چرخه مخرب می شود آب اتش را خاموش می کند آتش فلز را ذوب میکند فلز چوب را می برد درخت خاک را فرسوده می کند و خاک آب را گل آلود می کند.

Top