ستارگان پرنده

ستارگان پرنده

روش پرواز ستارگان یک فرمول بیسار مناسب از علم فنگ شویی است که شما می توانید برای بهینه سازب انرژی های مثبت خود برای هر سال از آن استفاده کنید.

اطلاعات تماسinfo@fengshuee.ir
تهران

imagepages

روش آسان ولی در عین حال دقیق برای اینکه چه چیزی در چه مکانی قرار گیرد تا انرژی های منفی را مهار و ستارگان نا مبارک را که باعث مشکل می شوند رو کشف نمود.
استفاده از ستارگان پرنده در سال یکی از قوی ترین راه های است که به طور موثر باعث ایجاد رشدو موفقیت می گردد، علم فنگ شویی مهمترین راه حل ها برای جذب و دفع انرژی های روابط شغل و رفاه و سلامتی را دارد، فرمول  پرواز ستارگان بر هساس دستورالعمل قطب نما به 9بخش در یک ساختمان یا دفتر تقسیم می شود وبعد از آن ستارگان در بخش های تعیین شده باعث ارتعاشات خوش یمنی می شود یا بلعکس انرژی ستارگان پرنده از 4فوریه هرسال شروع می شود .

Top