لیست مقالات

news

12 آذر

فنگ شویی چکار می کند؟

فنگ شویی انسان را قادر می سازد نقش مهمی در هماهنگ سازی و بهره گیری از مکانیسم زندگی جهان ما ایفا کند.

به جای اینکه نیروهایی که در محیط ما نادیده گرفته شده اند به ما اجازه دهند که مارو کنترل کنند ما یاد می گیریم که این انرژی ها رو شکل دهیم و مسیر ما را با استفاده از این انرژی [چی ] نیروی حیاطی در جهانمان تغییر دهیم.فنگ شویی  یک سیستم باستانی مبتنی در نظریه پنج عنصر ,یک ابزار است که می توانید برای ایجاد هماهنگی در فضای خود استفاده کنید. ما از کلمه درمان استفاده نمی کنیم اشاره می کنیم به مواردی که می تواند تعادل و هاهنگی را در فضای شما به ارمغان بیاورد زیرا فنگ شویی سحر وجادو نیست این راه قدرتمند برای هماهنگی وهمکاری با فضای شماست.

Top